НАРОДНІ ХУЙОМЫЙКЫ

ХУДОБИНСЬКІ

Єбалися мыши в коши,
А я придивив
ся,
Як малому мышиняти
Хуйик залупив
ся.

Ича-пича, пуца спить,
Ича-пича, в сїнї.
Ича-пича, пуциня
Удкусили свінї.

Улїз комар на блыху
И єбе ї тихо.
Муха никать на тото,
И здыхать уд сміху.

Шийталуву по улици,
Сидить кугут на курици.
Я на нього пястив – з страхом! –
А ввüн пуцков ми помахав.

А у нашüм потüчку,
Де ни дуже глыбко,
Рак до жабы ся имив,
Рыбка єбе рыбку.

Ой та ниє смаку в раку,
Гикой в тої рыбы.
Таку, д
ьüвко, пизду маєш,
Ги в здыхлої ґыбы.

Гий, єбаку-нибораку,
На хуйи болячка.
Кить ти д
ьüвкы ни давуть,
Попроси уд мачкы.

Качур єбе качку,
Мацур єбе мачку,
А я для Марікы
Лем прокукурікав.

Юрку,
Заріжу ти курку;
Ниварену, нипечену,
Лем гüнячков пудмащену.

Йой, Юрику убленнинькый,
На тото ты й Юрик –
Маєш таку малу пуцу,
Гикой наш качурик.

Гинде кугут
Єбе курку –
Позирай,
Та вчи
ся, Юрку!

Куриця бы тя врекла,
Ссенa бы тя йзїла:
У всьых д
ьüвок пічї чорні.
А у тебе – біла!

Кури, кури рябинькі,
В вас головы малинькі.
А у хуя велика,
Най на огинь посикать.

Кой им ся быв дуже ззяб,
Наимав им в ямі жаб –
Всї надуті, коропаті,
Ги д
ьüвкы в селї, пиздаті.

Ты ми лаєш, удданице,
Вбым узнув тя у гузицю?!
А стеклo бы ти ся слово
Тай на гüно псово!

Ой ишов им горі селом.
Тай найшов им драчку.
Якась біда угадала,
Ош я єбав мачку.

Котик кываться пуд шпором,
Штось такый, гикой б хворый.
Поникала м ближе –
Котик пуцку лиже.

Докü сьме ся з білявинов
На печа єбали,
Мыши ґатї гет погрызли,
Лем ґумії впстали.

Менї мати подарила
Онь чотыри воши.
Три вошихы пüлловаті,
А вошун – хорошый!

Зєбав ись ся, што сь ни годен
На гузици вбити вош.
А тому ти кажу, хлопе,
Што ни мож – тото полож!

Ни ходіть, д
ьüвкы, у хащу,
Там кусавуть комары,
А комар каммай піцїцькый
Залїзає до дїры.

Накрякало потя каня,
Ош поєбу босорканю.
А пизды у босоркань
Челленївуться, ги грань.

Чиріп, чиріп, потяточко,
Синичку видаву.
Дам ннись вичüр хлопцям пічї –
Такый сохташ маву.

В Анничкы-золoтятка
Меже ногами потятко,
Яну Анничку єбати,
Яне потятко спüвати.

Кой на яблынци–лисници
Воробок забив синици,
А синиця ни стирпіла –
Скруснила ся, й слызы лила.
“Ни реви – ты молода,
Щи загойить
ся пизда!”

Гий, ни кукать з
азулиця –
Вдавила
ся бростьов.
Гий, ни дає дüвка пічі –
Вкрыла
ся коростов.

Ой ни задарь сива сова
Вночи голосила,
Бо кой пернув дїдо бабі –
Баба ся вдушила.

Гий, чіковы, дись те?!
Ни єбали бись те!?
В стежарі кобылы
Ниєбані были.

Біда з бідов:
Купив коня –
И вто з пиздов!

По капустї, по кочаню
Козинятко пасу.
Та я даву хлопцям пічї
По первому класу.

Вüцї мої мурешисті,
А козы цапуры.
Білявина в ня весела,
Пича в ниї хмура.

Вüцї мої мурешисті
Наполы з баранкы.
Пича іла шüтüминї,
Пуца їла фанкы.

Вüчарь вüцї попасує
В зеленüв залуцї.
Тüлко в нього семберлицї –
Карічка на пуці.

Кой им была мала-мала,
Пічї м хлопцям ни давала.
Як им стала май величка,
Та єбу
ся, ги теличка.

Иде баран мостом,
Махавучи хвостом.
А Маріка бороздов
Лем покывує пиздов.

Лем загудуть – я вже йграву,
Ги ярня тилиця.
Най ми ногы удрубавуть –
Скачу на гузици.

Зарыкала коровчина,
Ружанка, ружанка.
Утїкайме, хлопе
, з хлїва,
Бо сюды йде мамка.

Горі селом иду я,
Веду собі бугая.
Ты, бугаю, ни рычи,
Дам ти пизды, –та – мовчи!

Ой, Маріко-кукуріко,
Боґдай сь оцїль грызла:
Мінила сь ми – ни дала сь ми,
Пизда бы ти вблїзла!

Гопа-топа, три косичкы,
Просить зайчик уд лисичкы:
– Дай ми, моє золото,
Засуну ти долото!
Пудняла лисичка хвüст,
Зайчикови каже:
– Ты забий ми туд гвüзд,
Як лем пуд тя ляжу.

Сидить зайиць на лїсцї,
Наспüвує нивістцї:
– Нивісточко молода,
Пуд платом ти борода.
А в бороді – каріка
На пуцак чоловіка.

У млинї, на багнї,
Просив конда уд свинї.
Просив, просив, карандачив,
Як дала, тай запеканчив.

Як малинькй воробок
Имив собі сойку –
Ни так того там єбаня,
Гикой того гойку!

Єбали
ся воробчата,
Єбали, єбали,
А старому воробкови
Єбати не дали.
А старый воробок
Имив собі плиску,
Та наєбав єбатиня
Сїмлітрову миску.

Бріхня, бріхня, бріханина –
Є на псови солонина.
А в Марії є пизда –
Бородата борода.

Як пуд Ілницькым мостом
Рыба вдарила хвостом.
А у ниї з пуд хвоста
Удорвала
ся пизда.

Чуєш, хлопче-нидотопче,
Когуты спüвавуть.
Кить ня єбеш, та єби,
Бо я засыпаву.

Што сь, лигіню, взяв у жминю?
Ци вто, што ти треба?
Бо я мала, гикой жаба,
А ты мене – єбеш!

Капуста, капуста,
Єдны королабы.
Д
ьüвкы на потоцї
Д
ьали пизды й жабам.

Докüть двоє сьме з Маріков
Упасли коровы,
Дисять раз она здыймала
Свої будюґовы.

Гий, сміяла
ся корова,
Тарканиста Міцька,
Ош пуца в тя, ги в комара,
Тонка, а піцїцька.

Зажурили
ся коровы,
Ни давуть штось молока,
Лем слызы хвостом змітавуть –
Хуй зломився у быка.

А Василь наш, ги когут,
Має хуй тонкый, ги друт.
Зимлю ногов загребе,
Ймить за пичу, и – єбе.

Качур пє водичку,
Качка попиває.
Качур пічї просить,
Качка му ни дає.

На тüм боцї при потоці
Качка воду пила.
Качур прийшов, качку йобнув –
Качка ся втопила.

На тüм боцї при потоці
Качур качку єбе.
Приникайся, моя мила,
Так я буду тебе.

Гий, качата-засранчата,
Идїть істи просо.
Вчора м дала лиґіньови,
А ввüн єбе й дос
ьü!

Я такого любка маву,
Што білый, ги гуся.
Овüн нараз в мене стромить,
Я лем дотулю
ся.

Закукала зазулиця,
Та сїла на поле.
Ану, хлопче, спряч свüй пуцлик,
Бо твüй пуцлик коле!

Закукала зазулиця,
Тай сїла на дичку.
Дала дüвка Васильови
У тапловцї пичку.

У Ивана, клапоуха,
Ублїпили пуцу мухы.
Литїть собі, мухы, гет –
Пак
ачий тото ни мед.

Куриця знесла яйце.
На яйци волося.
Тко ся догатать ош як
Йüв тото вдалося?!

Чібийс, чібийс-потятко,
Є у хлопця пуцятко,
А у дüвкы – пичатко:
Тко ся єбе там?! Ба – тко!?

Ой, дубе, горазд буде,
Зелена дїщино.
Кить дüвчину мидвідь єбе,
Што вродить дüвчина?

Гий, ластüвка-ластовичка,
Тече з пичї кисличка.
Докüть тече кисличка,
Ни єбе ся удданичка.

А Иванчо зняв боканчї,
Мüцно ня убыяв.
Й такоє ми запеканчив,
Ги в гусака шию.

А пуд мостом рыба з хвостом,
А хлопцї з хуями.
Ци нам, д
ьüвкы, пизды шкода –
Гий, дайме йим, дайме!

На високüв полонінї
Коза грызла тирня –
Пизда врішок розкусила,
А хуй изїв зирня.

На високüв полонінї
Пасе баран дикый.
Пой ид минї біла д
ьüвко –
В мене хуй великый.

А у хащи, рано наще,
Там, де ходять вовкы,
Цюльовали д
ьüвкы пуцу
У саму бімбовку.

Така тото нивояшна,
Бетярська жüнчовка,
Што у хащи рано наще
Уєбала вовка.

В хащи м ягоды збирала,
Зашпотала м ся у пня,
И пуд мидвідя упала.
Думала м – пуд лиґіня!

Лем сїли сьме пуд корч істи,
Яли д нами мидвидї лїзти.
Уєбіть, мидвидї, бабу,
Што має лем єдну лабу!

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія